چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


1-قطعات یدکی کلیه بیل های مکانیکی A912-R912-A922-R932-R962

2- قطعات یدکی بلدوزرهای PR731-PR741-PR751

3- لوازم کامل موتور

4- لوازم برقی

5- لوازم هیدرولیکی

6- انواع فیلتر

7- قطعات فرسایشی از قبیل ناخن، تیغه، گوشه، زیربندی انواع بیل های زنجیری و بلدوزرهای لیبهر