چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


آریا تراک

گواهینامه و عضویت 


مهمترین مسئولیت های دفتر آموزش و توسعه انسانی، ارائه آموزش های تخصصی در حوزه مهارت های کسب و کار و مهارت های زندگی برای گروه های هدفی نظیر کارکنان، مشتریان ، دانشجویان و.... است. نمونه ای از این فعالیت ها برگزاری کارگاه های کاربردی یکروزه برای مکانسین ها و نیز سمینارهای درون سازمانی است

  • ایجاد دفتر آموزش و توسعه انسانی.
  • حمایت از فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی خیریه ها.
  • مجموعه ی آریا تراک.