چرا 
آریاتراک را انتخاب کنیم؟


آریا تراک

مسئولیت های اجتماعی


مسئولیت های اجتماعی، فعالیت هایی را شامل می شود که فراتر از منافع سازمان، پیش برنده سود و منفعت اجتماعی باشند و روی بخش هایی از جامعه اثر مثبت می گذارند. آریا تراک مسئولیت های اجتماعی ذیل را برای خود در نظر گرفته است:

1- ایجاد دفتر آموزش و توسعه انسانی

مهمترین مسئولیت های دفتر آموزش و توسعه انسانی، ارائه آموزش های تخصصی در حوزه مهارت های کسب و کار و مهارت های زندگی برای گروه های هدفی نظیر کارکنان، مشتریان ، دانشجویان و.... است. نمونه ای از این فعالیت ها برگزاری کارگاه های کاربردی یکروزه برای مکانسین ها و نیز سمینارهای درون سازمانی است.

2- حمایت از فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی خیریه ها

ما سالها این شانس را داشته ایم که با برخی از مجموعه های خیریه در حوزه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی همکاری کنیم. حمایت مالی از تیم بسکتبال کهریزیک به مدت 3 سال و اجرای برنامه های مختلف در سازمان های خیریه نمونه ای این فعالیت ها است.

  • ایجاد دفتر آموزش و توسعه انسانی
  • حمایت از فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی خیریه ها
  • مجموعه ی آریا تراک